Till styrelsen 19/20 nominerar vi följande:

Ordförande: Anton Nordin

Vice ordförande: Sara Overgaard

Kassör: Rebecca Olsson

PR/Info-ansvarig: Hanna Linder

Webb/foto/film-ansvarig: Emil Strömblad

Sponsansvarig: Jakob Jidbratt

Eventansvarig: Märta Strand

Evonsansvarig: Emma Torstensson

Reseansvarig: Märta Sund

Tryckansvarig: Erik Stiegler

 

Vi är övertygade om att detta gäng kommer att göra ett dunderjobb som 720:s styrelse för nästa verksamhetsår.

Våra medlemmar är välkomna på årsmötet den 8/4 kl 18.00 i sal U2, där vi bland annat kommer att välja in nästa års styrelse. Skriftliga motioner måste vara styret tillhanda senast två veckor innan årsmötet, dvs. onsdagen den 18 april. Vid frågor får du gärna höra av dig till info@sjutjugo.se. Välkommen!

Dagordning:

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering.

§ 5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

§ 7 Fastställande av medlemsavgift.

§ 8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag. -Förslag om att ändra datum då sittande styrelse avgår

§ 9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.

§ 10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.

§ 11 Val av valberedning för nästkommande period.

§ 12 Val av revisorer för nästkommande period.

§ 13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.

§ 14 Övriga frågor.

§ 15 Mötet avslutas.