Stadgar för 720 – Linköpings universitets skidförening

Antagna den 2019-05-08

1. Syfte och ändamål

§1 Definition 720 – Linköping universitets skidförening är en ideell förening vid Linköpings universitet med organisationsnummer 802430-8184. Då föreningen är ideell föreligger inget vinstsyfte. Föreningen är demokratiskt sammansatt och dess namn 720 är endast godtagligt med siffror och inte med bokstäver.

§2 Sätesort Föreningen har sitt säte i Linköping.

§3 Ändamål 720 ska verka för att;

 • Arrangera skidresor för studenter vid Linköpings universitet.
 • Löpande under året arrangera skidrelaterade, studiesociala aktiviteter.

§ 4 Verksamhetsår Föreningens verksamhets- samt räkenskapsår löper från 1 juni – 31 maj.

§5 Teckningsrätt Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör. Styrelsen äger rätt att utse tillfälliga firmatecknare.

 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter

§1 Medlemskap Medlemskap kan tecknas av alla studenter vid Linköpings universitet. I samband med resor arrangerade av 720 kan även medlemskap tecknas av icke-studenter. Medlemskap erhålles efter betald medlemsavgift.

§2 Utträde och uteslutande Utträde ur föreningen sker genom kontakt med styrelsen, då stryks personen ur 720s register. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte.

§3 Medlemmars rättigheter och skyldigheter

 • Medlem har rätt att delta i alla 720s aktiviteter.
 • Medlem har rätt att delta i föreningsmöten.
 • Medlem har yttrande-, motions- och rösträtt vid föreningsmöten
 • Medlem ska följa vad som står i stadgarna.
 • Medlem har skyldighet att följa fastställda ordningsregler vid arrangemang.

3. Styrelsen

§ 1 Sammansättning Styrelsen består av ordförande och kassör samt ytterligare sex till åtta styrelsemedlemmar. För att kunna bli invald i styrelsen krävs att denna person studerar vid Linköpings universitet.

Styrelse väljs av medlemmarna på årsmöte. Den sittande styrelsen avgår den sista maj samma år. Omval av styrelsemedlemmar till nästkommande år får ske. Vid eventuellt avhopp får styrelsen själv fyllnadsvälja ersättare för att tillsätta posten. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsemedlem uteslutas. För detta krävs beslut av styrelsen med 2/3 majoritet.

§ 2 Åligganden Det åligger styrelsen att:

 • Verka för föreningens syfte och ansvara för den löpande verksamheten.
 • Verkställa årsmötets och övriga föreningsmötens beslut.
 • Handha och ansvara för föreningens medel samt upprätta budget för verksamhetsåret.
 • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt upprätta verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt i god tid innan höstmötet underställa dessa föreningens revisorers granskning.

§ 3 Beslutsmässighet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röster äger ordförande utslagsröst. Styrelsen bestämmer inom sig mötestäthet, vilket bör vara minst en gång per månad under terminer.

 4. Föreningsmöten

§ 1 Årsmöte Årsmötet äger rum en gång per år mellan 1 april och 31 maj.
Kallelse till årsmöte utfärdas till samtliga medlemmar minst tre veckor i förväg via hemsidan och e-post. Skriftlig motion från enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Följande handlingar ska hållas tillgängliga för samtliga medlemmar senast fem dagar innan årsmötet: inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa, förslag på ny styrelse, övriga erforderliga handlingar.

I. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare.
§4 Val av två justerare, tilllika rösträknare vid votering.
§5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.
§6 Fastställande av dagordning
§7 Fastställande av medlemsavgift.
§8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag.
§9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.
§10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.
§11 Val av valberedning för nästkommande period.
§12 Val av revisorer för nästkommande period.
§13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.
§14 Övriga frågor.
§15 Mötet avslutas.
Ovanstående paragrafer ska finnas med på varje årsmöte. Andra paragrafer som är väsentliga för årsmötet kan läggas till.

§2 Höstmöte
Höstmötet äger rum en gång per år mellan 1 september och 31 oktober. Kallelse till höstmöte utfärdas till samtliga medlemmar minst två veckor i förväg via hemsidan och e-post. Följande handlingar ska hållas tillgängliga för samtliga medlemmar senast fem dagar innan årsmötet: Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, budget för verksamhetsåret samt övriga erforderliga handlingar.

Vid höstmöte skall följande frågor behandlas:

 • Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om föregående verksamhetsårs styrelses ansvarsfrihet.

§3 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles då styrelsen eller föreningens revisorer eller minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna finner erforderligt. Styrelsen ska anordna ett extra årsmöte senast fem veckor efter en sådan begäran. Kallelse jämte ärendelista sänds till medlemmarna senast en vecka före mötet. På extra årsmöte får beslut endast fattas i frågor som står med på kallelsen.¨

5. Förvaltning och revision

§1 Räkenskaper Räkenskaperna ska föras enligt bokföringslag och varje år sammanföras i ett bokslut. Föreningen tillämpar brutet räkenskapsår (1 juni – 31 maj). Förvaltning och räkenskaper ska granskas av revisor senast två veckor innan räkenskapsårets avslut. Styrelsen ska till revisorerna överlämna begärda handlingar närhelst de så önskar.

§2 Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas på höstmöte eller i undantag på extra årsmöte.

6. Stadgar

§1 Stadgeändring Förslag till ändring av stadgar kan avges av styrelsen eller enskild medlem. Stadgeändring sker genom beslut på årsmöte eller extra årsmöte.

7. Upplösning

§1 Upplösning För att föreningen ska upplösas erfordras beslut av två på varandra följande sammanträden med minst en månads mellanrum, varav det ena ordinarie årsmöte. 720 kan dock ej upplösas så länge minst tio medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Eventuell nettobetalning överlämnas till Världsnaturfonden WWF.