Efter en lång och mödosam överläggning har vi nu beslutat vilka vi vill nominera till styrelsen 17/18

 

Ordförande: Hilda Mattsson

Vice ordförande: Lina Simme

Kassör: Gustav Wahlquist

Reseansvarig: Anna Rydén

Eventansvarig: Linnéa Engström

Evonsansvarig: Amanda Jansson

Sponsansvarig: Mattis Ottosson

PR-/Info-ansvarig: Lukas Borggren

Tryckansvarig: Erik Karvonen

Web-/Foto-/Filmansvarig: Oliver Wettergren

 

Vi är 100% övertygade om att detta gäng kommer att göra ett fantastiskt jobb som 720:s styrelse 2017/2018.

 

Nu är det snart dags för 720’s årsmöte där vi bland annat kommer rösta fram nästa års styrelse. Kom gärna dit och lyssna eller kom med synpunkter inför nästa års verksamhet. Mötet kommer äga rum onsdagen den 3 maj kl 18.00 i sal T1 i C-huset. Förslag på nästa års styrelse, inkomna motioner med styrelsens yttranden över dessa samt övriga erforderliga handlingar kommer ligga uppe på hemsidan http://sjutjugo.se senast fem dagar innan mötet.

 

Mötets dagordning ser ut som följer:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare.

§4 Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering.

§5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.

§6 Fastställande av dagordning.

§7 Fastställande av medlemsavgift.

§8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag.

§9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.

§10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.

§11 Val av valberedning för nästkommande period.

§12 Val av revisorer för nästkommande period.

§13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår. 

§14 Övriga frågor.

§15 Mötet avslutas.

Skriftliga motioner måste vara styret tillhanda senast två veckor innan årsmötet, dvs. onsdagen den 19 april. Vid frågor får du gärna höra av dig till info@sjutjugo.se.   Välkommen!