Till styrelsen 22/23 nominerar vi följande:

Ordförande: Måns Alm

Vice ordförande: Jakob Roham

Kassör: Linus Nilsson

PR/Info-ansvarig: Linnea Svanberg

Webb/foto/film-ansvarig: Jonas Andreasson

Sponsansvarig: Maja Westin

Eventansvarig: Josefin Strömblad

Evonsansvarig: Emelie Junfors

Reseansvarig: Maja Mo

Tryckansvarig: Erik Lundberg

 

Vi är övertygade om att detta gäng kommer att göra ett superjobb som 720:s styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Den 26:e april kl 17.30 är det dags för 720s årsmöte, där vi bland annat kommer välja nästkommande års styrelse, revisorer samt valberedning. Skriftlig motion från enskild medlem ska skickas till styrelsen 21/22 senast 2 veckor innan årsmötet. Berörda handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan www.sjutjugo.se senast fem dagar innan mötet, dvs. 21 april.

Mötet kommer ske på plats på Campus Valla. Önskar du att delta på mötet behöver du anmäla dig genom att skicka ett mejl till ordf@sjutjugo.se med titeln “Anmälan 720 årsmöte 2022”. Anmälda kommer få tillgång till exakt sal under mötesdagen, alltså 26/4.

Dagordning:

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering.

§ 5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

§ 7 Fastställande av medlemsavgift.

§ 8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag. -Förslag om att ändra datum då sittande styrelse avgår

§ 9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.

§ 10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.

§ 11 Val av valberedning för nästkommande period.

§ 12 Val av revisorer för nästkommande period.

§ 13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.

§ 14 Övriga frågor.

§ 15 Mötet avslutas.